Skip to content

Document Header

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

НАРЕДБА КРИЗНОГ ШТАБА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА published on

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања («Сл.гласник РС», број 29/20) и Решења о формирању Кризног штаба општине Врњачка Бања број 020-47/20 од 24.3.2020.године, Кризни штаб, на седници одржаној 26.3.2020.године, доноси:

Н А Р Е Д Б У


1. КОЛ центри Црвеног крста и Центра за социјални рад морају бити доступни грађанима у току свог радног времена.Задужити по једног волонтера који ће се јављати на телефон, а за информације које нису у могућности да пруже, позиве упутити на КОЛ центар општине Врњачка Бања.Црвени крст и Центар за социјални рад морају успоставити апсолутну координацију са волонтерском службом општине Врњачка Бања и волонтерском службом удружења пензионера.О сваком позиву водити евиденцију.Извештаје достављати сваког понедељка члану Кризног штаба Ивану Радовићу.;

2. Извршиће се редукција уличне расвете, на начин да ће се расвета укључивати у 18 часова, а искључивати у 22 часа, на целој територији општине Врњачка Бања, с тиме да ће од редукције бити изузета Врњачка променада и бањски парк. О овоме обавестити снабдевача и дистрибутера електричне енергије за јавну расвету.Задужује се Гордана Радичевић за реализацију ове мере;

3. За реализацију мере из тачке 2. ове наредбе, на територијама месних заједница задужује се члан Кризног штаба Саша Грковић.

4. Чланови кризног штаба Иван Радовић и Саша Грковић одржаће састанак са директорима јавних предузећа и упознати их са наредбама о функционисању за време ванредног стања.Наведени чланови Кризног штаба одржаће састанак и са Саветима месних заједница са територије општине Врњачка Бања са истим садржајем.

5. Јавне установе чији је оснивач локална самоуправа обуставиће рад и увести само неопходна дежурства, са минималним утрошком електричне и топлотне енергије.За реализацију ове мере задужен је члан Кризног штаба Славиша Пауновић.

6. Обавезују се директори свих јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Врњачка Бања, да доставе спискове запослених, који нису радно ангажовани, а који су способни за рад, ради укључивања истих у рад волонтерске службе општине Врњачка Бања.

7. Одштампати обавештења са бројевима КОЛ центара на територији општине Врњачка Бања, који ће бити дистрибуирани управницима стамбених заједница, који се обавезују да исте окаче на видним местима.Набавити дезинфекциона средства која ће бити подељена свим управницима, који се обавезују да направе дезинфекционе баријере на улазима у зграде и редовно дезинфикују улазне кваке и врата.Обавезује се службе Општинске управе да обезбеде дезинфекцију улаза зграда хипохлоридом и другим средствима. За спровођење ове мере задужује се члан Кризног штаба Славиша Пауновић.;

8. Упутити позив привредним субјектима са територије општине Врњачка Бања за донацију новца за помоћ наугроженијим лицима са територије општине Врњачка Бања(особе преко 65 година старости, болесна лица и лица из осетљивих група становништва).Привредни субјекти новац могу уплатити на текући рачун Црвеног крста број: 105-710521-41.За спровођење ове мере задужује се члан Кризног штаба Иван Радовић у координацији са Саветима месних заједница, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Удружењем пензионера и волонтерском службом.Прикупљеним новцем биће прибављени пакети хране и средстава за хигијену, које ће дистрибуирати волонтерска служба.О утрошеном новцу, набавци и реализацији дистрибуције пакета према крајњим корисницима, сви донатори биће појединачно обавештени у форми извештаја.

9. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл.листу општине Врњачка Бања“ и сајту Општине Врњачка Бања.


КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:9-332/20 од 26.3.2020.године

КОМАНДАНТ КРИЗНОГ ШТАБА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бобан Ђуровић с.р.

Please follow and like us:

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА published on

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за привреду и друштвене делатности
Број: 344-257/20
Дана: 25.03.2020.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
У складу са актуелном ситуацијом изазваном пандемијом вируса COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе („Службени гласник Републике Србије број 29), Одлуком Штаба за
ванредне ситуације општине Врњачка Бања бр. 217-1/20-44 од 18.марта 2020. године, чланом 2 и чланом 3 Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања (“Службени гласник РС”, број 41) Општинска управа општине Врњачка Бања Одсек за привреду и друштвене делатности, у циљу предузимања појачаних мера здравствене заштите, уважавајући чињеницу да је отежано и онемогућено прибављање потребне
документације и обустављен преглед погодности возила за обављање такси превоза, обавештава све такси превознике и такси возаче на територији општине Врњачка Бања, да незанављање такси дозвола за возаче и такси дозвола за возила која истичу у време проглашеног ванредног стања као и решења за обављање такси делатности за чије су продужење поднети захтеви а у вези којих надлежни орган није донео одговарајуће решење неће производити негативне последице.
По укидању ванредног стања Одсек за привреду и друштвене делатности ће омогућити извршавање ових обавеза и донети одговарајућа решења на основу поднетих захтева а у
складу са одредбама Одлуке о такси превозу на територији општине Врњачка Бања
„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 12/2019.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

Живорад Јаћимовић с.р

Please follow and like us:

УРЕДБА

УРЕДБА published on

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси…

Датум објаве: 26.март 2020.

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

Члан 1.

Овом уредбом се прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у
условима проглашеног ванредног стања.

Члан 2.

Странке у поступцима пред државним органима и организацијама, органима и
организацијама покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе, установама,
јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и
правним и физичким лицима којима су поверена јавна овлашћења, за време ванредног
стања у Републици Србији, не могу сносити последице свог непоступања у роковима
прописаним или одређеним у складу са законима којима се уређује општи управни
поступак или посебни управни поступци.

Достављања писмена у управном поступку и радње обавештавања, од којих почињу да
теку рокови који се не могу продужити, а које су извршене током ванредног стања,
сматраће се, у смислу примене прописаних рокова, извршеним кад истекне 15 дана од
престанка ванредног стања.

Члан 3.

Рокови који истичу за време ванредног стања, а односе се на предузимање управнихрадњи, окончање управних поступака и одлучивање по изјављеним правним средствима,
сматраће се истеклим кад истекне 30 дана од престанка ванредног стања.

Прописани рокови за изјављивање правног средства против усменог решења надлежног
органа донетог у примени хитних мера ради спречавања ширења заразне болести COVID-
19 изазване вирусом SARS-CoV-2 током ванредног стања, те за подношење захтева за
достављање писменог отправка тог решења, почињу да теку од престанка ванредног
стања.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

05 број 110-2803/2020

У Београду, 24. марта 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,
Ана Брнабић, с.р

Please follow and like us:

ФОРМИРАН КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ

ФОРМИРАН КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ published on

На основу одлуке о проглашењу ванредног стања и статута Општине, председник општине Бобан Ђуровић, донео је решење о формирању кризног штаба општине Врњачка Бања.

У саставу овог тела су:  Бобан Ђуровић, командант кризног штаба, Иван Џатић, заменик, Иван Радовић, члан штаба задужен за координацију рада управе, волонтерске службе и безбедност на територији општине, Дане Станојчић, члан штаба задужен за јавно информисање на територији општине, др Весна Малићанин, чланица штаба за предузимање мера из области здравствене заштите на територији општине, Игор Матић, члан штаба задужен за координацију рада образовних установа на територији општине, Саша Грковић, члан штаба задужен за координацију рада Јавних предузећа, Установа и саобраћај на територији општине, Славиша Пауновић, члан штаба задужен за рад управе, Никола Трифуновић, члан штаба задужен за помоћ пензионерима и осетљивим групама становништва на територији општине,  Александар Миљаковић, члан штаба за расељена лица и мигранте на територији општине Врњачка Бања.

С. Станојчић

Please follow and like us:

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial