Skip to content

Document Header

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ published on

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10) и Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20),Закључком Владе РС број 53-3259/2020 од 20. априла 2020. године,дописом Владе Републике Србије Министарства државне управе и локалне самоуправе и са препоруком Привредне коморе Србије бр. 11101-1/33 од 21.4.2020. године у циљу повећања превентивних мера од последица појаве пандемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, Штаб за ванредне ситуације општине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 21.4.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

Уредбом  Владе РС прописују се мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања.

1.         Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) и то:

1) лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5000 становника,изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

2) лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

3) лицима која нису навршила 65 година ‒ од 18 до 05 часова радним данима, као и од петка од 18 часова до понедељка до 05 часова.

Забрана из става 1. овог члана не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Војске Србије и служби безбедности, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање;

4) чланове посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају;

5) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

2.  Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

3.  У време када је излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.

Забрана се не односи на малолетну децу и њихове родитеље, односно старатеље и хранитеље.

Забрана кретања на јавним местима не примењује се на грађевинске раднике ангажоване на прописно пријављеним градилиштима нискоградње и високоградње.

Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

Слепа, слабовида, глува или наглува лица, као и лица која се услед постојања сличних оштећења не могу кретати самостално, могу се кретати у пратњи једног пратиоца, у време када је у складу са одредбама овог члана излазак лица дозвољен.

Забрана се не односи на лица која су изабрана, постављена или запослена у државном органу, органу аутономне покрајине или органу јединице локалне самоуправе ако је њихове присуство потребно за рад надлежних државних органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе и ако су примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица). На захтев надлежног државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе Министарство унутрашњих послова ће тим лицима издати посебну дозволу за кретање.

4. Забрањује се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.

Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 m.

Забрањује се сазивање и одржавање зборова и свих других окупљања грађана на отвореном простору.

У затвореном простору забрањују се сва окупљања (спортске, културне и друге манифестације) осим окупљања која су од посебног интереса за рад и функционисање државних органа и служби, за чије одржавање посебно одобрење у складу са овом одлуком издаје министар унутрашњих послова.

Одлуком Владе, у зависности од епидемиолошке ситуације, могу се предвидети изузеци.

5. У складу са Закључком Владе РС број 53-3259/2020 од 20. априла 2020. годинеодређује се да:

  – сви послодавци у области грађевинарства (високоградња и нискоградња), који су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставили рад, наставе сa радом од 21. априла 2020. године, у највећем могућем капацитету.

Запослени су дужни да се придржавају упутстава одговорног лица код послодавца и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну заштиту.

сви послодавци у области пружања услуга (нпр. вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (нпр. књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.) могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године у највећем могућем капацитету, осим оних којима је забрањено да обављају делатност због тога што природа њихове делатности подразумева окупљање већег броја људи у затвореном простору (нпр. трговци и пружаоци услуга у трговинским центрима), односно близак контакт између пружаоца и примаоца услуге (нпр. фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.), те представља повећану опасност од ширења заразне болести.

– зелене пијаце (на отвореном простору), које су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставиле рад, могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године.

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

Послодавци – управљачи пијаце посебно су дужни да на пијацама у затвореном простору, односно у затвореним деловима пијаце запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а које се тичу максималног броја лица која могу да бораве на затвореној пијаци, односно у затвореном делу пијаце.

Наставком рада послодавци и управљачи пијаце дужни су да запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

 Организовање рада сагласно овом закључку послодавци су дужни да обезбеде док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

6.  Рад малопродајних организује се по следећем принципу:

  • Понедељак – четвртак од 07.00  до 17.00 часова.
    • Петак за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова.
    • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима. Ова препорука ступа на снагу одмах.

Такође, број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на  десет квадратних метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача

7.Општински  штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања се обавезује да ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност. Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

НАШИ ХЕРОЈИ – ВОЛОНТЕРИ

НАШИ ХЕРОЈИ – ВОЛОНТЕРИ published on

Тешким временима, као што је ово, изазвано корона вирусом, потребни су волонтери – људи великог срца.

Тешким временима, као што је ово, изазвано корона вирусом, потребни су волонтери – људи великог срца. Иако су они можда и раније били у нашој близини, та њихова врлина да своју енергију и слободно време ставе на располагање онима којима је помоћ потребна, сад је изашла на површину. Они су свакодневно на услузи свим грађанима наше Општине, а посебно лицима који имају преко 65 година. Они су ту не само да набаве намирнице, хигијену и лекове, већ и да саслушају наше најстарије суграђане, да им пруже потребне информације, да поразговарају с њима и пруже речи утехе у овим тешким тренуцима. Врњачки волонтери су наши истински хероји, људи вредни поштовања и пажње.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Бобан Ђуровић 

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial