Skip to content

Document Header

Штаб за ванредне ситуације

Штаб за ванредне ситуације published on

Штаб за ванредне ситуације општине Врњачка Бања на седници одржаној телефонским путем дана 1.5.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети акти Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Врњачка Бања, са новим мерама Владе Републике Србије.

Уредбом Владе РС прописују се мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања..
1. За време првомајских празника дозвољава се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) у суботу 2. маја и у недељу 3. маја 2020. године од 05 до 18 часова.
– Лицима са навршених 65 година дозвољено је кретање и у петак 1. маја 2020. године у трајању од два пута по 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

2. Дозвољава се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана – уз примену превентивних мера. Док бораве у парковима и на јавним површинама грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, примењују превентивне мере, које подрaзумевају одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, обавезну употребу заштитних средстава тј. рукавица и дезинфекцију справа за вежбање или других справа, пре њихове употребе.

3. Рад малопродајних објеката за викенд 2. и 3. маја 2020. године треба организовати од 07.00 до 17.00 часова
Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
Трговац може, у складу са горенаведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима. Ова препорука ступа на снагу одмах.
Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима. Ова препорука ступа на снагу одмах.
Такође, број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача,

4. Почев од 8. маја 2020. године дозвољава се непосредна продаја робе купцима и непосредно вршење услуга корисницима услуга у трговинским центрима и сличним објектима – уз примену превентивних мера прописаних одлуком, другим прописом који се односи на делатност коју обавља правно лице или предузетник и утврђених актом послодавца.
Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. и на начин из тачке 1. став 2. дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује ограничен број лица у простору, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, пру-
жање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених и корисника услуга), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

5. Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком и утврђених актом послодавца.
Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. ове одлуке на начин из тачке 3. ове одлуке дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга,
примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на
отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне бари-
јере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том
смислу допуне посебан план примене мера из става 1. ове тачке.
6. Ублажавају се мере којима је ради заштите од ширења заразне болести COVID-19 забрањено обављање јавног превоза путника у железничком саобраћају и друмском саобраћају аутобусима.

* Од 4. маја 2020. године дозвољава се обављање међумесног превоза путника у друмском саобраћају и регионалном и даљинском превозу у железничком саобраћају.

* Од 8. маја 2020. године дозвољава се обављање градског и приградског превоза путника у друмском и железничком саобраћају.
* Јединица локалне самоуправе дужна је да обављање градског и приградског превоза организују на начин дат Инструкцијом за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза
у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19, Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 од 28. априла 2020. године 08 број 53-3455/2020-1
(у даљем тексту: Инструкција).

*.Пружаоци станичне услуге на аутобуским станицама морају применити превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (обавезна дезинфекци-
ја свих просторија аутобуске станице, опреме, мобилијара, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, обавезно мерење температуре путницима у складу са посебним планом
мера, које су саставни део акта о процени ризика, а који управљач аутобуске станице доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду).

7. Општински штаб за ванредне ситуације Општине Врњачка Бања се обавезује да ће редовно извештавати о раду свих служби, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Ђуровић,c.r.

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА published on

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМA

Мења се јавни конкурс за организације цивилног друштва за предају предлога пројеката у склопу пројекта Платформа за одговорно управљање јавним финансијама у делу који се односи на предају апликација, односно на рок за предају апликација, тако да сада гласи:
Рок за предају апликација је 10.05.2020. године у 15:30 часова.
У осталом делу Јавни конкурс остаје не промењен.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial