Skip to content

Document Header

Двадесета редовна седница Општинског већа

Двадесета редовна седница Општинског већа published on

Седница Општинског већа одржана је 25. јануара. Чланови Већа најпре су усвојили Нацрт првог ребаланса одлуке о буџету општине за 2019. годину.

Основни разлог је предлог извршног органа Одлуке о изградњи спортских терена – фудбалски терен у Врњцима којом се покреће изградња спортског терена и обавезује индиректни корисник буџетских средстава, Установа Спортски центар, да учествује у изградњи овог објекта који ће након изградње бити у корисништву ове Установе.

Усвојен је захтев ОШ „П. борци“ за средства текуће буџетске резерве у износу од 600.000 динара која су неопходна за замену столарије у издвојеном одељењу Пискавац. Скупштини општине предложено је усвајање Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине за 2018. годину.

У даљем току седнице разматран је и позитивно оцењен нацрт Одлуке о монтажним објектима којом се прописују услови и начин постављања, коришћења и уклањања мањих монтажних објеката и опреме привременог карактера на јавним површинама. За кршење одредби ове Одлуке, нормиране су казне. Новчаном казном од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице, а у износу од 75.000 динара казниће се предузетник ако без одобрења постави објекат или опрему или га постави противно издатом одобрењу, односно постави башту без одобрења надлежног органа или противно издатом одобрењу ако је брисан из АПР-а. Ова казна је предвиђена и ако се објекат или опрема са локацијом пренесе на друго лице, као и ако се не уклони објекат или опрема о свом трошку и без накнаде ако то захтева реализација урбанистичког плана.

Директор Општинске стамбене агенције упознао је чланове ОВ са Програмом одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама, са изградњом и реконструкцијом јавне расвете за 2019. годину. У току 2018. године  за одржавање, реконструкцију, развој и заштиту општинских и некатегорисаних путева из буџета Општине опредељено је 43.850.000 динара, а плаћено је 24.849.229 динара. За изградњу општинских и некатегорисаних путева и улица из општинског буџета, прошле године планирано је 3.500.000 динара, а плаћено 3.345.558 динара. За капитално одржавање путева и улица у 2019. години укупно је буџетом предвиђено 20 милиона динара, са пренетом обавезом за радове изведене на одржавању путне мреже у 2018. години, у износу од 1,7 милион динара, док је за редовно одржавање путева и улица предвиђено 15 милиона динара, са пренетом обавезом од 3,3 милиона динара.

У оквиру допуне дневног реда разматран је и усвојен план општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији врњачке Општине. Скупштини општине биће прослеђена и Одлука о изради Плана детаљне регулације „Х3“ који обухвата простор између Врњачке улице и Улице хероја Чајке, између Виле „Емилија“, Хотела „Променада“, Хотела „Александар“ и објекта старе Летње позорнице, у зони хотела. Површина обухвата приближно 0,82 ha. Скупштини ће бити дата на усвајање и Одлука о изради (других) измена и допуна Плана генералне регулације В. Бање, а разлог за израду измена и допуна плана је недовољно локација опредељених за изградњу хотела, односно немогућност пуне примене параметара за хотелске зоне уколико се хотели граде у зонама компатибилне намене.

Чланови Већа позитивно су се изјаснили о Одлуци о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину, инструмента спровођења активне локалне политике запошљавања усклађеног са циљевима Националног плана за запошљавање, Стратегије одрживог развоја 2013-2023. године и Локалног акционог плана за младе 2015-2019. године. Такође је усвојена Одлука о утврђивању и свечаном обележавању дана ослобођења В. Бање у Првом и Другом светском рату, и то, 6. октобар, поводом Дана ослобођења В. Бање у Првом светском рату и 15. октобар, поводом Дана ослобођења В. Бање у Другом светском рату, према предлогу одборника Родољуба Џамића и закључку Бањског одбора за питање привреде, пољопривреде, заштите животне средине и друштвене делатности СО В. Бања.

У даљем току седнице Већа дате су сагласности на програме пословања са финансијским плановима за 2019. годину, за јавна предузећа и установе, а разматран је и усвојен и нацрт Програма одржавања заштите за поједине категорије становништва на подручју општине за 2019. годину, са којим је присутне упознала др Весна Малићанин, директорка Дома здравља „Др Никола Џамић“. Наиме, извршена је анализа здравствене заштите старачких домаћинстава као посебне категорије становништва у врњачкој Општини, а посебно на рубним подручјима у местима Станишинци, Вукушица и Отроци, где је утврђено да је преко 100 домаћинстава јако угрожено, односно, постоји преко 100 корисника помоћи и тај број стално се увећава. Радом на терену, пре свега Патронажне службе и Кућног лечења, уочено је да су многа стара лица без помоћи и подршке сродника и да им је потребна шира помоћ друштва. Досадашња реализација оваквог програма у претходним годинама дала је веома позитивне резултате као и одобравање самих мештана.

Једногласно је усвојен предлог Закључка о утврђивању новчаног износа као помоћи породици, у корист даровитих ученика основних и средњих школа и студената основних, мастер академских студија, специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и докторских академских студија за 2019. буџетску годину. Висина укупног износа једнократне новчане помоћи је: за ученике основних школа за постигнут успех у школи и на такмичењима – 5.000 дин. oд првог до четвртог разреда, 10.000 дин. oд петог до осмог разреда; 15.000 дин. за ученике средњих школа и 30.000 дин. за студенте високошколских установа, односно за свршене студенте који нису у радном односу.

Општинско веће је по предлогу Комисије за спровођење поступака доделе награда најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ за 2018. годину усвојило одлуку према којој се награде додељују Давиду Срећковићу из Врњаца за постигнут успех у осмом разреду ОШ „Младост“ Врњци, Невени Јаћимовић из В. Бање за постигнут успех у четвртом разреду Гимназије, Катарини Ћоћић из В. Бање за постигнут успех на четвртој години студија на Факултету техничких наука у Н. Саду и Богдану Вукомановићу из Отрока за постигнут успех на мастер студијама на Филозофском факултету у Београду.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial