Skip to content

Document Header

УРЕДБА

УРЕДБА published on

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси…

Датум објаве: 26.март 2020.

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

Члан 1.

Овом уредбом се прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у
условима проглашеног ванредног стања.

Члан 2.

Странке у поступцима пред државним органима и организацијама, органима и
организацијама покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе, установама,
јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и
правним и физичким лицима којима су поверена јавна овлашћења, за време ванредног
стања у Републици Србији, не могу сносити последице свог непоступања у роковима
прописаним или одређеним у складу са законима којима се уређује општи управни
поступак или посебни управни поступци.

Достављања писмена у управном поступку и радње обавештавања, од којих почињу да
теку рокови који се не могу продужити, а које су извршене током ванредног стања,
сматраће се, у смислу примене прописаних рокова, извршеним кад истекне 15 дана од
престанка ванредног стања.

Члан 3.

Рокови који истичу за време ванредног стања, а односе се на предузимање управнихрадњи, окончање управних поступака и одлучивање по изјављеним правним средствима,
сматраће се истеклим кад истекне 30 дана од престанка ванредног стања.

Прописани рокови за изјављивање правног средства против усменог решења надлежног
органа донетог у примени хитних мера ради спречавања ширења заразне болести COVID-
19 изазване вирусом SARS-CoV-2 током ванредног стања, те за подношење захтева за
достављање писменог отправка тог решења, почињу да теку од престанка ванредног
стања.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

05 број 110-2803/2020

У Београду, 24. марта 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,
Ана Брнабић, с.р

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial