Skip to content

Document Header

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

ПАРК ЦВЕЋА – НОВА ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА

Ванредном седницом Општинског већа која је одржана 21. јануара у Великој сали, председавао је Бобан Ђуровић. Скупштини општине предложено је да усвоји нацрт Одлуке о утврђивању начина и услова за отуђење станова у јавној својини Општине В. Бања ради трајног решавања самбених потреба избеглица. Ради се о 12 станова у две стамбене зграде у Улици Боре Васиљевића. Општинска стамбена агенција на предлог повереника за избеглице припрема уговоре о купопродаји станова са лицима којима су станови дати у закуп као избеглим лицима, под условом да су измирили обавезе по основу закупа стана и текуће обавезе доспеле до 1. фебруара 2020. године, као и да испуњавају друге услове из закона, уз обавезу да непокретност не отуђе пре истека рока од пет година од дана закључења уговора о купопродаји стана.

Чланови Већа изгласали су Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације Грачац – Ромско насеље, претежне намене за становање, површине нешто веће од три хектара. Разматран је и нацрт Одлуке којом се предвиђају измене и допуне Одлуке о такси превозу на територији врњачке Општине, а разлози за доношење ове Одлуке садржани су у измени и допуни Закона о превозу путника у друмском саобраћају. Извршена је промена у одредбама које регулишу услове за обављање делатности такси превоза, а пре свега, на нов начин су дефинисани услови које треба да испуњава возач за стицање статуса такси возача, као и услови које треба да испуњава возило за издавање одобрења за такси возило. У наставку седнице Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности упознао је присутне са нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о лимо сервису. Основне одредбе предложене нацртом утврђују карактеристике за путничко возило којим се обавља лимо сервис, као и квалификациона картица возача и др.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Известилац о овом нацрту Одлуке био је Небојша Алимпић, координатор локалног економског развоја.

Циљеви израде ЛАПЗ-а су: идентификовање проблема, препознавање група са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирање мера активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема и смањиле разлике у погледу ризика незапослености. Кључна питања којима се ЛАПЗ бави су: какво је стање на тржишту рада у локалној заједници, шта је утицало на такво стање, какве су перспективе, које су мере на располагању, као и који ће ефекти бити постигнути. Задатак Локалног савета за запошљавање је да изврши анализу стања запослености у Општини В. Бања и на основу добијених резултата, а у складу са циљевима Националног плана за запошљавање за 2020. годину и Стратегије одрживог развоја Општине В. Бања 2013-2023. године, изради нацрт ЛАПЗ-а.

Скупштини је предложено да донесе Одлуку о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Програм локалног партнерства“ која омогућава да се непосредним учешћем грађана у сарадњи са Општином реши део комуналних проблема локалне заједнице, уређење мањих јавних површина. Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 10 потписа грађана који су измирили пореске обавезе из тог дела Општине.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОПШТИНЕ В. БАЊА ЗА ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНЕ

Виолета Костић, координатор за родну равноправност известила је чланове Већа о предлогу Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за успостављање родне равноправности Општине В. Бања за период 2020-2023. године. За праћење спровођења ЛАП-а за успостављање родне равноправности биће задужено надлежно радно тело Скупштине општине, организациона јединица надлежна за послове друштвених делатности и координатор за родну равноправност.

Родна равноправност подразумева једнаку заступљеност, моћ, утицај, расподелу одговорности, једнаке могућности за економску независност жена и мушкараца. Показатељи положаја жена, као и релативног положаја жена и мушкараца указују на неравноправну расподелу ресурса, моћи и могућности у различитим сферама друштвеног, економског и политичког живота. Родна равноправност је на глобалном нивоу дефинисана и као кључан предуслов развоја, а увођење родне перспективе у све политике, на свим нивоима, као главна стратегија за њено постизање. Родне неједнакости су и даље присутне у свакодневном животу и њихово отклањање захтева не само правно регулисање једнаких могућности, већ и промену приступа и примену у пракси, која ће омогућити да жене и мушкарци имају једнаку корист од развоја једне заједнице. До скоро, локална димензија остваривања родне равноправности није била посебно истакнута и обавезе дефинисане законима и међународним документима су се односиле најчешће на државе. Међутим, имајући у виду да су локалне самоуправе најближе потребама грађана и грађанки, као и да задовољавање потреба грађанки и грађана спада у надлежности локалне самоуправе, јасно се указала потреба и кључна улога локалних власти у остваривању равноправности и спречавању дискриминације.

Родна равноправност у локалним политикама је уједно и предуслов демократичности и доброг управљања на локалном нивоу, које је оријентисано на потребе грађана и грађанки.

Управо због значаја примене принципа родне равноправности на локалном нивоу, а недовољно јасне регулативе у том сегменту, Савет европских општина и региона донео је Европску повељу за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу и предузео низ акција за њену промоцију, али и установио кораке који ће осигурати њену примену. Тако Повеља подразумева израду Акционог плана за њено спровођење, али и међусобну сарадњу потписница која ће олакшати примену и размену добрих пракси. Европску повељу је до сада потписало преко 1.300 локалних и регионалних управа широм Европе.

Европска повеља усвојена је у општини Врњачка Бања, 22. децембра 2016. године.

Уследило је давање сагласности на програме пословања са финансијским плановима за 2020. годину, за установе: Спортски центар, Туристичка организација, „Радост“, Културни центар, Центар за социјални рад, НБ „Др Душан Радић“, ОО Црвени крст и ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“. Директори су поднели кратке извештаје, а Бобан Ђуровић изнео је своје сугестије везане за побољшање квалитета пословања.

Председник Ђуровић представио је меморандум о сарадњи врњачке Општине и Kingmax Group Supply Chain LTD са заједничким циљем развоја, планирања и спровођења пројекта „Парк цвећа у Врњачкој Бањи“ чија се изградња планира на два хектара. Биће то веома атрактиван туристички садржај, највећи на Балкану. Меморандум представља темељ будуће сарадње кроз коју ће се реализовати стратешко партнерство и развој самог Пројекта, али и јачање међународне сарадње између Кине и Србије.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial