Skip to content

Document Header

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

Правци фискалне политике у 2021. години

На ванредној седници Општинског већа која је одржана 2. новембра у Кабинету председника општине разматран је извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета Општине В. Бања у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године који је поднео Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. У извештајном периоду за првих девет месеци 2020. године остварен је дефицит у износу од 51.089.956 динара. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине износе 722.731.724 динара, а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине су 773.821.680 динара. Услед ширења епидемије заразне болести Ковид-19 и економске кризе које је уследила као последица, процењује се да ће остварење прихода до краја године бити око 30% мање од планираног. Према подацима из извештаја од укупно 41 врсте прихода, 10 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека, а просечно остварење ових прихода је 93,8%.

У образложењу Нацрта Одлуке о буџету Општине В. Бања за 2021. годину, који је изгласан на седници, поред правног основа образлаже се поступак припреме за доношење буџета, промене које се односе на правну регулативу и основне макроекономске претпоставке и смернице за припрему буџета локалне власти за 2021. годину. Макроекономску политику утврђује и води Влада Републике Србије, спроводе је сви корисници буџета као централног нивоа власти тако и на нивоу локалне самоуправе.

ПРАВЦИ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У 2021. ГОДИНИ

Слично као и цела светска привреда и Србија се суочава са ризицима и неизвесностима услед епидемије коронавируса. Пад спољне тражње, али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на економску активност у свим привредним секторима. Предузете економске мере које су имале за циљ очување производних капацитета привреде, одржање животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи непосредна економска штета од овог шока и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, умерени опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2021. години пројектује на 6%. На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње као и узимајући у обзир кретања цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће инфлација до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и стабилна и наставиће да се креће ближе доњој граници дозвољеног одступања од циља.

Приходи буџета Општине Врњачка Бања за 2021. годину утврђени су Нацртом у износу од 1.194.900.000динара.

Чланови Већа предлажу Скупштини да донесе одлуку о прибављању и отуђењу земљишта у јавну својину Општине Врњачка путем размене између Општине и Радојке Јанковић из Штулца, као и одлуку о отуђењу стана од 99 квадрата из јавне својине Општине, по спроведеном поступку јавног надметања.

У даљем току седнице Скупштини је предложено да донесе Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општем уређењу В. Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина и шетних стаза јер се у пракси показало да је потребно ближе прецизирати поједине одредбе.

Чланови Општинског већа упознати су са информацијом, захтевом ПУ „Радост“ за увећањем броја група за припремно предшколски програм на полудневном трајању у Врњцима, дељењем постојеће групе од двадесет троје деце на две, како би се омогућило организовање васпитно-образовног рада уз поштовање дистанце, мере за спречавање ширења епидемије Ковид-19.

Општинско веће је усвојило Програм контроле квалитета ваздуха на територији Општине В. Бања за 2021. годину, јер локална самоуправа у оквиру својих надлежности обезбеђује континуирано праћење квалитета ваздуха, у складу са важећим законима. Подручје на којем се спроводи мониторинг је централна урбана зона града. У локалној мрежи мере се концентрације суспендованих честица и тешких метала (арсен, кадмијум, никал и олово) из узоркованих суспендованих честица. У складу са специфичном конфигурацијом терена, мониторинг ће се спроводити на једном мерном месту, у Централном бањском парку код зграде Купатила, а узорци ће се узимати у току целе године, свакога дана.

Програм је припремљен са основним циљем да се прате одговарајуће основне и специфичне загађујуће материје како би се сагледао утицај квалитета ваздуха на здравље и животну средину. Обавеза јединице локалне самоуправе је да у складу са Законом о заштити ваздуха Агенцији за заштиту животне средине редовно доставља податке о квалитету ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха из локалне мреже.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial