Skip to content

Document Header

ДВАДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ДВАДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

На седници Општинског већа одржаној 30. маја којом је председавао Бобан Ђуровић, најпре је Скупштини општине предложен на усвајање предмет који се тиче одлуке по предлогу Комисије за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини Општине на кп. бр. 503/17 КО В. Бања. Ради се о локацији код Аутобуске станице на којој се према Урбанистичком пројекту може градити искључиво објекат комерцијалне мешовите намене – тржни центар. Такође је прихваћен и предлог одлуке о отуђењу из јавне својине Општине, ради се о грађевинском земљишту на кп. бр. 1125/35 КО В. Бања и два објекта на парцели који би се према утврђеном предлогу Комисије за спровођење поступка располагањима непокретностима у јавној својини, након спроведеног поступка отварања понуда прикупљених путем јавног оглашавања отуђио купцу „Вода Синђелић“ доо „Ждрело“, као једином понуђачу, по купопродајној цени од 32.508.000 динара.

Општинско веће је на овој седници донело Измену и допуну програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине В. Бања за 2019. годину. За унапређење саобраћајне инфраструктуре – израду полигона са неопходном опремом и уређајима за едукацију и такмичење деце и других учесника у саобраћају, опредељен је 1,1 милион динара, док је за унапређење саобраћајног васпитања и образовања предвиђено 900.000 динара, за превентивно – промотивне активности – 650.000 динара, за научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја – 750.000 динара и 1,6 милиона динара за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији врњачке Општине.

Разматран је и Нацрт Одлуке о завршном рачуну Општине за 2018. годину са Извештајем екстерне ревизије. Буџетски дефицит као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 47.632 хиљаде динара у консолидованом завршном рачуну Општине В. Бања за 2018. годину, односно дефицит од 46.573 хиљаде динара у Извештају о извршењу буџета за 2018. годину.

Скупштини је предложено да усвоји одлуку о Локалном антикорупцијском плану Општине В, Бања за период од 2019. до 2022. године, чији је општи циљ транспарентан рад органа локалне самоуправе, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач општина, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове. Са позитивним исходом разматрана је и Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе Општине В. Бања која се доноси у складу са Стратегијом одрживог развоја врњачке Општине.

Веће је донело решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине за 2019. годину. Чланови комисије су: дипл. пр. Тијана Диздар, дипл ек. Гордана Узуновић, дипл. пр. Марија Атанасковић, мастер инж. пољ. Александар Јевтић и Лазар Радаковић, пољопривредник.

Чланови Већа једногласно су усвојили Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину са финансијским планом. Заштита животне средине представља организационо предузимање мера и активности ради очувања и рационалног коришћења природних богатстава као и спречавање и отклањање штетних последица које угрожавају ове вредности и здравље и живот људи. Укупан износ расположивих средстава је 1.650.000 динара.

Из Извештаја о раду који је усвојен на седници, може се закључити да је рад Општинске управе општине Врњачка Бања у извештајном периоду био задовољавајући, да је већина наложених мера из 2018. године одрађена, да је уз велико залагање свих запослених постигнут напредак у раду органа, повећана ефикасност, квалитет и квантитет рада, а све у циљу задовољавања потреба грађана Општине Врњачка Бања. Највише руководство је донело, уградило и имплементирало своју политику квалитета. Политика квалитета је адекватна и пружа оквир за циљеве квалитета. Она обавезује све запослене да следе стално побољшање система квалитета. Све процедуре, радни процеси, радна упутства, спецификације услуга и стандарди су доступни на сваком радном месту. Запослени су информисани о свим потребним документима за реализацију радног процеса. Из појединачних извештаја руководилаца организационих јединица, може се видети обимност рада Општинске управе као јединственог органа, број примљених предмета у извештајном периоду и њена ажурност. Из свега наведеног у текућој години планирана је темељна реорганизација, ради још ефикаснијег рада.

Што се Нацрта ребаланса Одлуке о буџету Општине за 2019. годину тиче, планиране активности које су се финансирале средствима буџета, које су предвиђене плановима и програмима рада корисника буџета, у највећој мери су извршене. Током фискалне године буџет Општине Врњачка Бања пословао је у условима дефицита текуће ликвидности. Наведени дефицит финансирао се из средстава која су била резервисана за посебне намене и друга привремено слободна наменска средства, и то у износу од око 70.000.000 динара током године. Сва нереализована средства која су коришћена за финансирање дефицита текуће ликвидности, односно расходи који се финансирају из ових средстава, који нису реализовани у 2018. години, предвиђени су за финансирање Одлуком о буџету за 2019. годину из текућих прихода 2019. године у највећој мери, а коначно ће се ово усклађивање извршити ребалансом буџета након усвајања Одлуке о завршном рачуну буџета Општине за 2018. годину.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial