Skip to content

Document Header

Јавним радовима упошљено 40 лица

Јавним радовима упошљено 40 лица published on

У скупштинској сали општине Врњачка Бања, 01. фебруара. 2016. године, одржан је иницијални састанак свих учесника у реализацији пројекта јавног рада.javni radovi vrnjacka banja

Предмет јавног рада представља уређивање јавних површина и јавне инфраструктуре и попис непокретности на територији општине Врњачка Бања. Под јавним површинама и јавном инфраструктуром подразумевају се: путеви и саобраћајнице са припадајућим мостовима, банкинама и каналима за одводњавање атмосферских вода, пешачке и бициклистичке стазе, парковске површине, речна корита, гробља.

Под пописом непокретности подразумева се прикупљање података о непокретностима на територији општине Врњачка Бања који се односе на станове, куће за становање, пословне зграде и/или други (надземни или подземни) грађевинске објекте, који служе за обављање делатности, гараже/гаражна места који ће се уносити у пореске пријаве, као и остали подаци од значаја за утврђивање пореза.

Запослени на јавном раду ће бити подељени у две групе. Прва група ће у координацији са представницима општинске управе и јавних предузећа спроводити уређивање јавних површина и јавне инфраструктуре на територији општине Врњачка Бања, док ће друга група у координацији са представницима општинске управе вршити пописивање непокретности на територији општине Врњачка Бања.

Наведени јавни рад је у сагласности са Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013 – 2023. године и доприноси њеном остварењу. Реализацијом овог јавног рада незапосленим радно способним особама омогућава се, а поготово онима које спадају у теже упошљиве категорије становништва, да примене и унапреде своје радне способности и вештине, као и  да брже и лакше дођу до посла и да се осете друштвено корисним чланом заједнице.

Када је реч о значају јавног рада за локалну средину, обзиром да је Врњачка Бања туристичко место прве категорије, које после Београда броји највећи број посета, реализација наведеног пројекта значајно доприноси квалитетнијем боравку посетилаца и квалитету туристичког садржаја општине са једне стране, док се од пописа непокретности очекује да ажурира базу података непокретности којом управља Општинска управа и по том основу повећа приходе који се сливају у општински буџет.

Што се тиче безбедности у саобраћају, реализацијом овог пројекта у многоме се доприноси смањењу броја саобраћајних несрећа на територији општине, а такође се врши заштита јавне инфраструктуре. По питању заштите животне средине наведени јавни рад доприноси спречавању негативног утицаја на животну средину и спречавању негативних утицаја елементарних непогода на живот становника и посетилаца, у смислу заштите и превенције од настанка штете од елементарних непогода.

Партнери на реализацији пројекта, који обухвата упошљавање 40 лица, на период од 4 месеца су ЈП „Бели Извор“ и ЈП „Борјак“.

Срђан Удовичић

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial