Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

На седници Општинског већа која је одржана 21. марта усвојен је нацрт Одлуке о ребалансу Одлуке о буџету Општине за 2019. годину.

Скупштини се предлаже да усвоји ребаланс којим се врше измене и допуне Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања.
Разлози за предлагање ребаланса су укључивање у буџет апропријација за финансирање два капитална пројекта: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи – 2. фаза и унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе. За наведене пројекте планира се финансирање из буџета Републике Србије и из буџета општине Врњачка Бања. Планирана средства за реализацију пројекта „Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама умањује се за износ од 14.955.000 динара, а овим износом обезбеђује се планско учешће општине Врњачка Бања у реализацији ова два нова пројекта.

Пројекат „Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи – 2. фаза“ планира се у укупном износу од 35.255.000 динара, од чега износ од 30.000.000 динара из буџета Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација а износ од 5.255.000 динара представља учешће општине Врњачка Бања у финансирању овог пројекта. Пројекат „Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе“ планира се у укупном износу од 38.860.000 динара, од чега износ од 29.160.000 динара из буџета Републике Србије, а износ од 9.700.000 динара представља учешће општине
Врњачка Бања у финансирању овог пројекта. Примања из буџета Републике Србије укључена су на приходној страни буџета општине Врњачка Бања, док је учешће општине обезбеђено прерасподелом расхода у оквиру постојеће висине буџета.
Чланови Већа позитивно су се изјаснили у вези предложеног Статута општине који у оквиру основних одредби предвиђа проширен круг најзначајнијих питања која су уређена у овом нацрту статута, тако што је, између осталих питања, наведено и спровођење поступка јавне расправе приликом припреме појединих општих аката утврђених овим статутом. Оснажен је принцип по коме су грађани носиоци права на локалну самоуправу. Они своје право на локалну самоуправу и право на управљање јавним пословима остварују непосредно или преко изабраних представника. Ово је уједно и један од основних принципа на којима је заснован цео нацрт, а који је у другим деловима нацрта конкретизован – нпр. у делу о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе и о другим облицима учешћа грађана у пословима општине, али и у делу о органима локалне самоуправе, одредбама о учешћу грађана у радним телима скупштине општине и других органа и сл.
У даљем току седнице усвојен је и Пословник Скупштине општине, као и нацрт Одлуке о усвајању Стамбене стратегије општине В. Бања, а председник општине Бобан Ђуровић похвалио је тим који је радио на Стратегији. Усвојен је и Оперативни план за одбрану од поплава на територији Општине Врњачка Бања за воде II реда за 2019. годину. Оперативним планом за 2019 год. се утврђује: систематизована проблематика угрожености подручја од поплава (штетног дејства вода у целини), актуализована кроз приказ евидентираних и на терену (од стране повереника Оперативног тима) потврђених неповољних појава на сваком сегменту подручја општине; план мера и активности које се морају спровести у одбрани од поплава – у виду синхрон плана општинских активности који дефинише координирани рад свих обвезника; приоритет у решавању проблема на основу критеријума који подразумевају степен угрожености, вредност и угроженост добара; систематизоване ажуриране податке о расположивим кадровима, људству, опреми и механизацији; план ангажовања људства, примене потребне опреме и механизације, сразмерно рангу појаве.
У наставку седнице усвојен је нацрт Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине као и Елаборат о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине за период од 2019. до 2026. године, као и одлука о одређивању подручја основних школа и нацрт Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији Општине.
Позитиван став заузет је по питању предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине за 2019. годину, а дата је и сагласност на програм активности Црвеног крста В. Бања за ову годину. Разматран је и усвојен програм пословања ЈП „Борјак“, као и извештаји о раду установа: Културни центар, Библиотека „Др Душан Радић“, Спортски центар, Туристичка организација, ПУ „Радост“ и Центар за социјални рад.

Чланови Већа упознати су са активностима региона Краљево за управљање комуналним отпадом и друштва „Регион Краљево“ доо, а разматран је и усвојен и Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину са финансијским планом.
Чланови Општинског већа упознати су са Писмом о намерама које је Општини упутила „Футура“. Наиме, Факултет за примењену екологију, након упознавања са кључним еколошким питањима и акутним проблемима Врњачке Бање доставио је предлоге за решавање и унапређење стања: израда идејног пројекта ,,Екоредизајн биолагуна“; израда идејног пројекта ,,Рециклажно двориште“; Специјалистички курс ПЦМ – управљање пројектним циклусом, а у разради су и следећа питања: Еколошко село ,,Скупљалиште Гоч“, Зелени камп – школа на Гочу, као и Пилот постројење за пречишћавање отпаднихвода – Ново Село.
М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial