Skip to content

Document Header

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА published on

Поводом ревидираног нацрта другог Ребаланса Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2020. годину, сви предлози који су изнети на јавној расправи, одржаној до 3. септембра, уз стручно мишљење аналитичара буџета о сваком појединачном предлогу, упућени су Општинском већу на разматрање.

Предлози су достављани електронским путем на адресу pisarnica@vrnjackabanja.gov.rs или у штампаној форми на писарници Општинске управе Општине Врњачка Бања до 3. септембра 2020. године.

Стручно мишљење аналитичара буџета о предлозима било је са аспекта формално правне основаности и финансијских могућности за њихову реализацију.

Општинска стамбена агенција поднела је захтев у којем је наведено да је потребно  смањити економску класификацију „Пројектно планирање“, за износ од 4.000.000 динара, као и да је потребно увећати економску класификацију  „Остале дотације и трансфери”, за износ од 136.000 динара.

Према мишљењу аналитичара буџета, достављени предлог је прихватљив у делу који се односи на неутралну промену између две економске класификације. Део предлога који се односи на увећање економске класификације не садржи билансну равнотежу и подразумева обезбеђење додатних средстава у буџету било кроз увећање приходне стране, било кроз умањење појединих апропријација на расходној страни.  Увећање приходне стране буџета не би било оправдано с обзиром  на досадашње остварење укупних прихода буџета. Уколико би се од стране предлагача акта о финансирању утврдили другачији приоритети уз одустајање од реализације појединих активности, постојала би могућност разматрања овог предлога.

Општинска стамбена агенција поднела је захтев у којем је наведено да је потребно, из извора финансирања из сопствених прихода,  прераспоредити износ од 100.000 динара у економској класификацији „Пројектно планирање“.

С обзиром да наведени предлог подразумева неутралну промену између две економске класификације, аналитичар буџета Владимир Стаменчић сматра да постоји могућност разматрања овог предлога.

Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове поднео је захтев за обезбеђивање додатних средстава у износу од 1.424.000 динара, на име Програма контроле квалитета ваздуха на територији Општине Врњачка Бања.

С обзиром да Програм није донет за ову годину, у буџету Општине Врњачка Бања за 2020. годину, постоје расположива средства за намену из достављеног захтева.

Одсек за локални економски развој и инвестиције доставио је предлог у којем је наведено да је потребно обезбедити додатна средства у износу од 3.000.000 динара на име набавке Елабората о побољшању енергетске ефикасности објекта „Национални ватерполо тренинг центар“.

Имајући у виду да достављени предлог не садржи билансну равнотежу и подразумева обезбеђење додатних средстава у буџету било кроз увећање приходне стране, било кроз умањење појединих апропријација на расходној страни, мишљење аналитичара буџета је да увећање приходне стране буџета не би било оправдано с обзиром на досадашње остварење укупних прихода буџета. Уколико би се од стране предлагача акта о финансирању утврдили другачији приоритети уз одустајање од реализације појединих активности постојала би могућност за  разматрање овог предлога.

Предшколска установа „Радост“ доставила је предлог у којем је наведено да је потребно износ од 1.000.000 динара смањити економску класификацију „Накнаде трошкова за запослене“ а за исти износ увећати позицију  „Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом“.

Наведени предлог подразумева неутралну промену између две економске класификације и стручно мишљење је да постоји могућност разматрања овог предлога.

Дом здравља „Др Никола Џамић“ доставио је предлог у којем је наведено да је потребно увећати средства намењена Дому здравља за износ од 10.200.000 динара.

Ревидираним нацртом другог Ребаланса Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања, планирано је увећање од 2.100.000 динара, којим је делимично обухваћен захтев Дома здравља „Др Никола Џамић“, тако да би додатна средства по захтеву износила 8.200.000 динара. С обзиром да достављени предлог не садржи билансну равнотежу и подразумева обезбеђење додатних средстава у буџету било кроз увећање приходне стране, било кроз умањење појединих апропријација на расходној страни, стручно мишљење је  да увећање приходне стране буџета не би било оправдано, с обзиром на досадашње остварење укупних прихода буџета. Уколико би се од стране предлагача акта о финансирању утврдили другачији приоритети уз одустајање од реализације појединих активности постојала би могућност разматрања овог предлога.

С.Станојчић

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial