Skip to content

Document Header

НОВИ КОНЦЕПТ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

НОВИ КОНЦЕПТ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА published on

ПРОЈЕКАТ ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Пројекат за конкурентну пољопривреду Републике Србије представља потпуно нови концепт доделе бесповратних средстава (50:40:10), планираним да траје од 2021-2024. Овај пројекат, који се реализује на основу споразума о зајму између Републике Србије и Светске банке, намењен је подршци пољопривредницима, обезбеђивањем извора финансирања за продуктивне инвестиције и јачање веза између примарне пољопривредне производње и пружаоца услуга откупа/прераде/маркетинга пољопривредних производа (агрегатори).

Како се ради о новом приступу подршке пољопривреди, неопходно је да се сви заинтересовани, потенцијални корисници бесповратних средстава, добро упознају са могућностима за њихово остварење. Наиме, Пројекат конкурентне пољопривреде пружа могућност пољопривредницима, било да је реч о физичким лицима, предузетницима, привредним друштвима или задругама, која имају газдинство у активном статусу, да добију бесповратна средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом) за њену реализацију. Остатак вредности инвестиције реализује се средствима из кредита код пословне банке у износу 40% од вредности инвестиције и са 10% сопствених средстава. Дакле, 50% ће бити бесповратна средства од Управе за аграрна плаћања, 40%  је обавезан кредит који корисник узима код неке од пословних банака са којима ће Министарство пољопривреде потписати Уговор о пословно-техничкој сарадњи и 10% сопствено учешће корисника.

У оквиру овог пројекта два су основна програма за подстицаје (грант шеме):  грантови за примарну производњу и  грантови за прераду.

Грантови за примарну производњу се односе на пројекте за унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње, јачање веза унутар тржишног ланца, као и за диверзификацију економских активности на газдинству кроз развој старих и уметничких заната, односно домаће радиности. Тако ће се, кроз ову подршку, финансирати инвестиције у производњу млека, меса, пчеларства, аквакултуре, воћа, поврћа, цвећа, грожђа, осталих усева, тј, ратарских култура,  улагања у старе и уметничке занате. Грантови ће се давати за изградњу фарми, набавку опреме за фарме, набавку и постављање пластеника, набавку машина и опреме за биљну производњу на отвореном пољу, набавку и постављање система за наводњавање, противргадне заштите. Прихватљиви су и трактори снаге до 80 киловата, а могу их набављати воћари, виноградари, сточари. Набавка животиња није прихватљива, као и набавка  расада једногодишњих биљака и њихова садња (подизање засада воћа)… Минимална вредност прихватљивих трошкова у ове инвестиције је 20.000 евра у динарској противредности, а максимална 50.000 евра.

Општи и посебни услови су скоро идентични као и у националним мерама руралног развоја у погледу капацитета производње, односно површина које произвођачи обрађују (сточари, произвођачи крављег млека, који имају до 19 млечних крава, произвођачи товне јунади до највише 19 говеда, узгајивачи који имају највише 149 оваца и коза или до 29 крмача или 99 товних свиња по турнусу; код поврћа услов је да имају до 0,5 hа производње биљака у заштићеном простору или до 3 hа на отвореном; воћари до 2 hа јагодастог воћа, односно до 5 hа осталог воћа; када је реч о осталим усевима, максимум је 50 hа за инвестиције у набавку нових машина и опреме, а до 100 hа за инвестиције у набавку нових машина и опреме за наводњавање).

Ови грантови намењени су да подрже газдинства која још нису на нивоу да конкуришу за средства IPARD програма. Дакле, мањим произвођачима и даље остају на располагању редовне националне мере руралног развоја а већи произвођачи су покривени кроз IPARD програм. Један од основних циљева пројекта је повезивање примарних произвођача који су тржишно и комерцијално оријентисани са агрегаторима – откупљивачима примарних производа од пољопривредних газдинстава у сврху дораде, складиштења, припреме за тржиште, односно прераде, као и даље продаје и маркетинга, тј. оснаживање веза и снаге тржишних ланаца (предност ће имати учесници већих заједничких иницијатива). Наиме, нов приступ овог пројекта огледа се у обавезној пословној вези газдинства са минимум једним агрегатором, у форми уговора о купопродаји, фактура, откупних листова. Исти услови, тј. докази су неопходни и за агрегаторе.

Грантови за прераду – подршка само за агрегаторе (предузетници, правна лица, задруге),  даваће се за пројекте који се односе на унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности. Ту улазе инвестиције за унапређење пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења и прераде осталих усева; инвестиције у области прераде и маркетинга млека и млечних производа, као и производа од меса; могу да конкуришу и винарије, за инвестиције у области производње и маркетинга вина, као и пчелари за инвестиције у области прераде и дораде, паковања и маркетинга пчелињих производа. Овде спадају и инвестиције у унапређење маркетинга производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани. На пример, ови грантови обухватају набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности,  набавку нове опреме за дигитализацију и аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером. Између осталог, подржаће се инвестиције у изградњу и опремање објеката за пријем, манипулацију, утврђивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење, као и откуп и даљу продају зрнастих производа, инвестиције везане за прераду житарица, изградњу објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање житарица са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром, набавка нових машина и опреме за прераду житарица… Све то биће дозвољено и за уљане културе, гајено зачинско, лековито и ароматично биље… Најмања вредност пројекта је 25.000 евра, а највећа 400.000 евра у динарској противредности.

Начин остваривања права на бесповратна средства по овом пројекту разликује се по редоследу корака у односу на досадашње националне мере, а односи се и на примарне произвођаче и на агрегаторе. Поступак се покреће подношењем Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Јавног позива, који расписује Министарство пољопривреде -Управа за аграрна плаћања. Уз пријаву се подноси и пратећа документација, међу којом је новина овог пројекта, тј. документација везана за испуњавање захтева из области заштите животне средине и поштовања људских права – Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда, који се поново подноси и уз Захтев за одобрење пројекта.Управа врши административну обраду пристиглих пријава, спроводи поступак бодовања и рангирања, након чега објављује ранг листу на својој званичној интернет сдтраници. Директор Управе Решењем одобрава право на коришћење бесповратних средстава подносиоцу Пријаве на основу ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених Јавним позивом.

Лице којем је одобрено право на коришћење бесповратних средстава подноси Управи Захтев за одобравање пројекта који укључује и пословни план са прописаним прилозима. Пословни план мора се доставити и одабраној пословној банци, на основу којег банка издаје писмо о намерама којим изражава спремност да подносиоцу захтева одобри кредит који обезбеђује 40% вредности прихватљивих трошкова дефинисаних пословним планом. Потом следи потписивање Уговора са Министарством пољопривреде и након што средства у пуном износу од вредности прихватљивих трошкова буду уплаћена на наменски рачун код пословне банке, корисник бесповратних средстава може почети са инвестицијама и активностима, предвиђеним Пројектом.

За спровођење набавки током реализације Пројекта корисник бесповратних средстава примењује процедуре које су усаглашене са процедурама Светске банке, посебно за набавке робе, посебно за радове, консултантске и неконсултантске услуге, а Управа има обавезу да помогне корисницима у примени адекватних метода.

Сви они који желе да аплицирају за беспроватна средства под условима дефинисаним овим Пројектом, стручно-техничку подршку могу добити од стране Пољопривредно саветодавних и стручних служби, од стране приватних консултаната, одабраних пословних банака.

Зорица Здравковић, саветодавац за агроекономију

АНАЛИЗА ПЧЕЛАРСКЕ 2020. ГОДИНЕ У СРБИЈИ

АНАЛИЗА ПЧЕЛАРСКЕ 2020. ГОДИНЕ У СРБИЈИ published on

КАКВА ЈЕ БИЛА, ВИШЕ СЕ НЕ ПОНОВИЛА

После прошле 2019. године, изузетно лоше, рекло би се катастрофалне пчеларске године,  2020.  стање је незнатно боље на већини локација у Централној Србији.

Пролећни развој је био доста добар, посебно током марта и делом априла месеца, што су пчелари добро искористили за развој пчелињих заједница, а посебно квалитетну изградњу сатних основа (просечно по три),  мада је у два наврата било захлађења, па и знатно снега, чак 26 cm у околини Крагујевца од 22. до 26. марта,  па поново 5 cm снега 31. марта до 1. априла. Скоро редовно нам се последњих деценија догађа пролећни развој „пођи-стани-пођи-стани“ и због тога нам недостају једна па и две генерације ових пчела, што се свакако негативно одражава у пчелињим заједницама.  А онда и ниске ноћне температуре, -3° C до -5° C средином априла, што је свакако негативно утицало на већ формиране багаремове пупољке па чак и њиховом измрзавању на појединим локацијама. Крајем лета и скоро целе јесени прошле године, ни кап кише, (1. август – 15. новембар 2019.), зима без снега и кише, што су негативни фактори за припрему биљака, а посебно багрема, за медење у наредној години.

На мојој микролокацији, село Годачица, обронци Гледићких планина, н.в. 315 m, багрем је почео да меди 12. маја 2020. и то је било сасвим добро првих 5-6 дана, а онда дводневни сахарски топлотни талас са 32-36° C, свакако веома неповољно је утицао на његово цветање, а од 20. маја наступило је дуго јако захлађење уз скоро свакодневно кишно време пуних 35 дана, и уз веома хладне ноћи и тако се веома брзо завршило медење багрема ове године. Пчеле су код мене, чак солидно напуниле плодишна тела багремовим медом у том кратком периоду, што је изузетно важно, а у медиштима веома шаренолико, од нула до око 15 kg, или просечно 4 kg  изврцаног меда по изимљеном друштву, са чиме свакако никако не могу бити задовољан. Да је повољно време потрајало бар још пет дана, дотадашњим интензитетом медења, резултат би вероватно био бар двоструко бољи. Боја и укус багремовог меда су јако добри, уз прилично повећану количину влажности, иако сам врцао чак 20 дана после паше. Томе је свакако допринео потпуни престанак паше у овом периоду и велика влага у ваздуху у целом том временском интервалу. Поједини ни тада нису врцали, већ тек када се време стабилизовало, али тада се количина меда у медиштима доста смањила, а и тај изврцани мед био је помешан са следећим пашама, а био је са мањим процентом влажности.

Размишљам, не дај Боже да пчеле на мојој микролокацији нису имале на располагању оних 5-6 дана лепог времена за медење багрема, ја би и ове 2020. „коронарне“ хранио пчеле још у мају месецу, као катастрофалне 2016. год. па и 2019. год. Вага је  код мене (18. маја до 24. јуна 2020. год.) била у минусу око 7 kg. Пчелиња друштва већ у јуну су избацивала трутове због недостатка паше.

Крајем јуна у плодиштима имао сам још увек довољно хране за тај период, пчела такође, али легла је прилично било мање од очекиваног, пре свега јер пчеле нису општиле са природом пуних пет недеља, а када нема уноса нектара, а  посебно полена из природе, матице смањују, па и прекидају залегање. Правило је „чим нема неколико узастопних дана уноса из природе, мора из хранилице, не гледајући на календар, бар једном на 7 до 10 дана“. Током  целог лета изненада је долазило до мистериозног нестајања матица, па и овогодишњих, некада и брзог слабљења пчелињих заједница (остаје матица са шаком пчела у кошници). Томе је свако допринела и вароа, јер у недостатку трутова свој циклус репродукције наставила је у радиличком леглу још од јуна месеца. Кречно легло је такође било присутно у дужем периоду, посебно током целог јуна и почетком јула месеца. А било је и канибализма тада. Убеђен сам, да је томе у великој мери допринело хладно време пуних наведених пет недеља и много кишних дана тада, велике влаге у ваздуху и веома слабо лучење нектара и недостатак полена у дужем временском периоду, вероватно због тога и лош квалитет и мањи број трутова који су утицали на неквалитетну оплодњу матица. Било је „тихе“ замене и младих матица.  

Када се  напокон средином јула време излепшало, а у земљи је било довољно влаге, па уз бујну вегетацију пчеле поново су имале солидну поленску, (али не и нектарску пашу), па су и матице знатно више залегале, али количина меда у плодиштима знатно се свакодневно смањивала. По многима, који то прате на својим вагама, од средине маја до средине јула, вага је у минусу 15 kg до чак 25 kg, што не памте пчелари који се тиме баве више од педесет година. Сви смо већ крајем јула поскидали потпуно празне медисне наставке и почели такозвани „јесењи преглед“, тамо где је било више хране, узимали смо по 1-2 рама са храном и додавали где је било крајње критично. Познато је да увек у плодишту треба имати минимум око 8 kg хране да би се друштво квалитетно развијало, а ове године у око 20%  тога није било. Ово се односи на стационарно пчеларење код нас, јер  ливадска нектарска, па и шумска паша потпуно су свуда подбациле у Централној Србији. А по мојим сазнањима и у околним државама веома је слично.

Лета сведена на јесењу конфигурацију  и почели смо третман против варое, које ове године, очигледно има више, вероватно због кишног дугог периода, а и легла је било и током септембра. Пчелари, „опечени“ претходних лоших година,  из резерве или прерасподеле из других кошница, а најчешће  шећерним сирупом концентрације 3:2 за шећер у више наврата са минимално 1,5-2 литра одједном па смо дошли  до оних оптималних око 16-18 kg, што је основа безбедног зимовања и квалитетног пролећног развоја. Срећом било је уноса разноврсног полена, после киша на сваких око 7 дана стално у августу па и на самомом почетку септембра,  посебно у преподневним сатима значајно па  и та допуњена храна од сирупа  квалитетнија је за живот пчела. Једино током скоро целог септембра је било натпросечно топло у току дана, па и ноћи, па су пчеле доста смањивале резерве хране, легла је тада било на 4 па и на 5-6 рамова, вароа је наставила свој циклус развоја у радиличком леглу (трутова одавно нема) нека друштва су бројчано слабила и због тога, била су нападнута од грабежи, па су  пчелари имали и тих проблема. Крајем лета, почетком јесени било је и губитака пчелињих заједница, вероватно томе је допринела у великој мери и јако лоша пчеларска паша у дужем временском периоду уз горе наведене тешкоће, па је и очекивати значајније и зимске губитке.  Крајем септембра многи водотокови, попут Западне Мораве били су на свом минимуму, а и дубинске влаге у земљишту  недовољно, али већ у октобру у пар наврата било је обилније кише на већини локација па је ово стање знатно поправљено, вегетација и крајем октобра још увек је прилично „зелена“, па ако буде зимус снега много више него лане, већ су створени нови неопходни услови за идућу добру пчеларску годину.     

Свакодневно сам  у контакту са пчеларима у широј околини и одговорно тврдим, као никада до сада, микролокација је ове године изузетно била значајна за багремову, па и све следеће  паше. Принос багрема  нула до чак празних плодишта у мају месецу па су пчеле хранили још од тада, до сасвим добрих и  до око 15 kg изврцаног меда просечно на изузетно изузетно мало локација у Централној Србији, („усамљена острва“). Цена багремовог меда на откупу у почетку овог лета била је око 4,2 е/kg да би на крају лета достигла чак 6,2 е/kg, али је евидентно да 2020. год. тог меда, не само у Србији, већ и у окружењу било је из мојих сазнања изузетно мало.  

Професионални пчелар Драган Јевтић из Опарића, пчелари од 1976. год,  вероватно са највећим бројем кошница у Србији (преко 2.000) крајем августа ове године ми рече „Ова пчеларска 2020. год. је боља од прошле године“, са чиме се  потпуно слажем,  јер сам ове године бар изврцао оних 4 kg багремовог меда по изимљеном друштву и имао тада солидно хране у плодишту, а прошле врцаљку нисам покренуо и пчеле сам прихрањивао и у мају месецу, а и ове године, богами, то сам жестоко радио цело лето, ројеве посебно. Много рада и ове као и прошле године на пчелињцима само да спасемо пчеле, а још и ограничено кретање због короне у „ударном“ термину у априлу и мају месецу, па и даље… све недаћа уз недаћу.

Код многих пчелара потражња меда „на теглу“ и прополис капи су прилично  израженији 2020. године.  Упорни и одговорни пчелари и ово ће превазићи, са  великом надом да нам следећа 2021. година „мора“ бити много боља, надајмо се са сличном ценом багремовог меда као ове.

Раде Костадиновић, Крагујевац, самостално пчелари од 1984. год. тренутно са око 120 ДБ кошница, предавач СПОС-а од 2012. са одржаних 185 предавања у Србији и 5 околних држава и  објављених 39 стручних текстова у разним пчеларским часописима,   E-mail: rkostakg@gmail.com. Тлф. 064 190 54 77, 034 311 910.

Раде Костадиновић

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial