Skip to content

Document Header

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Ванредна седница Општинског већа одржана је 26. новембра, а председавали су Бобан Ђуровић и Иван Џатић. Чланови Већа усвојили су Нацрт трећег Ребаланса Одлуке о буџету Општине за 2020. годину. Образложење је изнео Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије. Разлог за предлагање овог ребаланса је стварање основа за увећање издатака за повећање вредности капитала код јавних предузећа чији је оснивач Општина у циљу помоћи у превазилажењу недостатака у новчаним токовима и стварању услова за сервисирање доспелих обавеза. Здравствена криза која је изазвана пандемијом вируса  SARS-CoV-2 који изазива заразну болест Ковид-19 довела је поред тешких последица по живот и здравље становништва и до тешких економских последица по привреду. Процена је да ови трендови умањују пројекцију прихода буџета за 2020. годину за око 30%. Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода. Кориговане су пројекције за остварење прихода по основу боравишне таксе коју плаћају паушално обвезници по основу издавања приватног смештаја. Укупан раст ових прихода планира се у висини од 9.000.000 динара, колико износи и увећање расхода на одговарајућим апропријацијама.

Скупштини је предложено да донесе одлуку којом се повећава основни капитал ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ у износу од девет милиона динара. Снежана Миљевић, руководилац Одсека за локалну пореску администрацију упознала је присутне са Нацртом Одлуке о начину и поступку утврђивања просечне цене непокретности по зонама на територији Општине В. Бања. Просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Скупштина ће разматрати Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације „Х3“ који обухвата простор између Врњачке улице и Улице хероја Чајке, између Виле „Емилија“, хотела „Александар“ и „Променада“ и објекта старе Летње позорнице.

Одлуку о монтажним објектима која је предложена Скупштини да је донесе, образложила је Славица Стаменић, руководилац Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско правне односе. Одлуком се прописују услови и начин постављања, коришћења и уклањања мањих монтажних објеката и мобилијара, привременог карактера, на јавним површинама и осталим површинама у општој употреби на територији врњачке Општине, а разлог за доношење ове одлуке је прецизирање појединих одредби важећих прописа у циљу ефикаснијег поступања.

У даљем току седнице разматрани су извештаји о финансијском пословању за 2019. годину ЈП „Белимарковац“, „Врући извори“ ДОО Грачац, ЈП „Нови Аутипревоз“. ЈП „Белимарковац“ је у годишњем извештају исказало добит у нето износу од 644.000 динара. „Врући извори“ су у годишњем финансијском извештају исказали добит од 69.202 динара. Број запослених у овом предузећу реализован је у складу са Програмом пословања за 2019. годину којим је предвиђено шест запослених на неодређено и три запослена на одређено време. ЈП „Нови Аутопевоз“ исказало је добит од 1.716.504 динара. Оснивачу, Општини, определило је 10% а 90% нераспоређене добити предузеће ће задржати за своја инвестициона улагања. Веће је дало сагласност на измену и допуну ценовника услуга ЈП „Нови Аутопревоз“. Сат паркинга у екстра зони биће 50 динара, у првој и другој зони 45 динара, целодневно паркирање у првој и другој зони коштаће 200 динара, а паркинг карта за месечно паркирање 1.200 динара.

О информацији о степену усклађености планираних и реализованих активности пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач СО В. Бања, за период од 1. јануара 2020. до 30. септембра 2020. године,чланове Већа известио је Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности. Тим за праћење реализације годишњег, односно тромесечног програма пословања седам јавних предузећа, у оквиру ове информације дао је своја закључна разматрања и напомене сваком предузећу понаособ.

Општинско веће донело је другу измену и допуну Програма коришћења средстава за за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине за 2020. годину. Већници су изгласали предлог за усвајање економске цене програма васпитања и образовања у ПУ „Радост“ од стране СО В. Бања. Месечна економска цена по детету је 23.709 динара. Буџет Општине финансира 80% економске цене. Износ који финансира корисник услуга је 4.741 динара месечно. За дане одсуства корисник плаћа 50% од утврђеног износа. Седница је завршена усвајањем захтева за одобравање средстава из текуће буџетске резерве за врњачки Дом здравља на име плата за неуговорене раднике за месец септембар и октобар.

М.Ст.Ј.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial