Skip to content

Document Header

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА published on

БРОЈНЕ ОДЛУКЕ ПРЕДЛОЖЕНЕ СКУПШТИНИ НА УСВАЈАЊЕ

Ванредна седница Општинског већа одржана је 18. марта у Великој сали СО. Председавао је Бобан Ђуровић. Чланови Већа разматрали су нaцрт Одлукe о ребалансу буџета Општине за 2021. годину сa прeдлoзимa зa његову измeну кojи су изнeти нa jaвнoj рaспрaви. Нaкoн рaспрaвe Oпштинскo вeћe je утврдилo прeдлoг Одлукe о ребалансу буџета Општине за 2021. годину кojи je упутилo Скупштини oпштинe нa усвajaњe.

Зоран Дунић, руководилац Одсека зa буџeт и финaнсиje, образложио је нацрт већницима. Разлог за предлагање Ребаланса Одлуке о буџету Општине Врњачка за 2021. годину јесте усаглашавање појединих планираних активности и апропријација са којих се оне финансирају кoд пojeдиних кoрисникa буџeтских срeдстaвa, укључивање новог пројекта Рeвитaлизaциja спoмeникa прирoдe „Пaркoви Врњaчкe Бaњe“ 1. фaзa у буџет за који су већим делом обезбеђена средства у буџету Републике Србије док Општина Врњачка Бања има обавезу да обезбеди учешће за реализацију овог пројекта из свог буџета у изнoсу oд 3.200.000 динaрa и укључивање у евиденцију промена по основу краткорочног задуживања за финансирање текуће ликвидности које је спровео председник општине по овлашћењу које је добио од Скупштине за 2021. год. у износу од 37.700.000 динара за колико су увећана примања буџета као и издаци буџета у истом износу с обзиром да се ово кредитно задужење враћа у току исте буџетске године.

Нa oвaj нaчин укупно планирани приходи и примања из свих извора финансирања, као и сопствених прихода корисника буџетских средстава по предлогу ребаланса изнoсе 1.547.318.000 динaрa. Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу плaнирaних тeкућих прихода, за износ од 21.253.000 динара, штo чини 1,5% усвojeнoг буџeтa зa 2021. године.

Након разматрања, Скупштини општине предложено је да донесе Одлуку о начину и поступку давања у закуп непокретности у јавној својини ЈП за превоз путника „Нови Аутопревоз“, као и Одлуку о давању на коришћење непокретности у јавној својини Општине Установи „Спортски центар“.

Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности упознао је чланове Већа са нацртом Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији врњачке Општине. Према овој одлуци председник општине ће као надлежни орган, на основу предлога комисије за спровођење поступака јавног надметања, коју образује Општинско веће, доносити одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине В. Бања, уз сагласност Министарства надлежног за послове пољопривреде.

У даљем току седнице презентован је нацрт Одлуке о утврђивању програма подршке спровођењу мера равномерног развоја општине кроз подстицајна средства за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2021. години на територији врњачке Општине. Ради се о подстицајним средствима у укупном износу од седам милиона динара. Субјекти који могу конкурисати за подстицајна средства су старе и новоформиране земљорадничке и пољопривредне задруге. Реализација овог програма системски би унапредила пословање задруга као и квалитета живота у руралним срединама кроз равномернију расподелу дохотка и повећање економских могућности у склопу равномерног развоја Општине.

Општинско веће дало је сагласност на одлуку Скупштине једнодомог друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац о усвајању ценовника комуналних производа и услуга – управљање гробљима и сахрањивање. Трошкови сахрањивања посмртних остатака износе 5.800 динара, а десетогодишњи закуп за гробно место је 3.600 динара. Годишње одржавање једног гробног места је 800 динара.

Чланови Већа дали су сагласност на Одлуку Скупштине регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ о избору председника Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на територији Града Краљева и општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка и Трстеник. Мандатни период од две године добио је дипл. правник Милош Томић из Параћина.

Директори установа (Културни центар, Библиотека „Др Душан Радић“, „Спортски центар“, „Туристичка организација“, ПУ „Радост“, Центар за социјални рад и Општинска стамбена агенција“) поднели су извештаје о раду својих установа за 2020. годину.

Што се Културног центра тиче, према плану је реализован садржајан културни репертоар Биоскопа и Летње позорнице – 44. Фестивал филмског сценарија. У Замку културе, сталне поставке, четири изложбе у сарадњи са другим установама и 39 културних догађаја, изложби, концерата класичне музике, музичке вечери, филмских едукативних вечери и предавања посетило је нешто више од седам хиљада људи, а штампано је дванаест бројева Врњачких новина, часописа за туризам, здравство, привреду, културу, спорт и друштвена питања.

Народна библиотека набавила је 1.178 монографских и осам серијских публикација, и имала је 1.319 активних чланова. Фонд Завичајног одељења увећан је за 32 наслова монографских публикација. Реализован је пројекат „Поздрав из Врњачке Бање“, монографија о прошлости Врњачке Бање кроз сликовну библиотечку некњижну грађу аутора Марије Петковић. У оквиру културно-просветне делатности било је 26 догађаја –  концерата, изложби, трибина, представљања књига. У Дечијем одељењу, због пандемије није било могуће организовати планиране радионице, спроведен је само традиционални конкурс „Мој дневник читања“ за ученике основних школа. Кућа сценарија званично је средином 2020. године проглашена одељењем Библиотеке са циљем да прикупља, обрађује, чува и представља материјале са Фестивала филмског сценарија и других релевантних филмских манифестација.

У Хали „Владе Дивац“ Спортски центар прошле године одвијао се Одбојкашки камп Play volley, камп школа фудбала Чавић, ИБЦ кошаркашки камп, припреме омладинске футсал репрезентације Србије, припреме КК Партизан, КМФ Винтер футсал, СТС Особе са инвалидитетом…

У циљу што квалитетније и разноврсније медијске пропаганде Врњачке Бање, Туристичка организација је уз сарадњу са свим туристичким посленицима, адекватно презентовала обједињену понуду Врњачке Бање на домаћим сајмовима у Београду и Нишу, а посредством ТОС-а била је присутна и на међународним сајмовима у Берлину, Лондону, Москви, Барселони, Солуну… где је дистрибуиран информативно-пропагандни материјал.

У школској 2019/20. години услугу вртића користило је 807-оро деце, а 2020/21. 732-оро деце распоређено у 43 групе (10 у оквиру објеката Установе и 4 у оквиру школа), односно 44 групе (10 у оквиру објеката Установе и 5 у оквиру школа).

На дан 31. децембар 2020. године на активној евиденцији Центра за социјални рад било је 4.312 корисника, од чега је 610-оро деце. Укупан број корисника чини 14,01% од броја становника Општине В. Бања, рачунајући и избегла и расељена лица евидентирана у Комесаријату општине (укупно 30.777).

Према извештају о раду Општинске стамбене агенције у циљу унапређења саобраћајне инфраструктуре укупна површина реконструисаних улица током 2020. године износи 6.355,44 квадратних метара. ОСА одржавала је постојећи систем јавне расвете од око 8.000 сијаличних места и развој инфраструктуре јавне расвете, повећање територије (170 нових сијаличних места – пуне лампе) и то на територији свих месних заједница.

На седници су разматрани и извештаји о раду Општинске управе за 2019. и 2020. годину. Известилац је била Љиљана Радаковић, заменица начелника ОУ. Скупштини је предложено доношење Правилника о обезбеђивању јавности рада органа Општине, уносу података, ажурирању, одржавању и коришћењу Веб презентације која представља основни вид обезбеђивања јавности рада органа и основно електронско средство информисања и комуникације органа Општине са корисницима услуга.

Чланови ОВ упознати су са извештајем из Дома здравља „Др Никола Џамић“ о ситуацији која се тиче пандемије Ковид-19. У периоду од 1. јануара 3021. године до 15. марта 2021. године тестирано је 3.736 лица од којих је 881 лице било позитивно. Тренутно је позитивно 201 лице. У ковид амбуланти извршена су 4.484 прегледа. Вакцинација у В. Бањи почела је 12. јануара. Укупно је дато 6.846 вакцина и то првом дозом вакцинисано је 4.078 а другом дозом вакцинисано је 2.768 лица.

Као допуна дневног реда изгласана је Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у Општини В. Бања која има за циљ да се обезбеде услови за ангажовање стручних кадрова који посао обављају предано, савесно и професионално, који негују међусобну сарадњу и однос поверења и поштовања, имају потребу за сталним личним и професионалним развојем, поштују вредности организације и етичке стандарде и нуде ефикасне и делотворне услуге свим грађанима као и привреди. Усвојен је и годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Врњачка Бања за 2021. год, као и Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији Општине В. Бања који предвиђа проширење прве зоне. Овом одлуком одређују се зоне као један од критеријума за утврђивање висине локалних комуналних такси и доприноса за уређивање грађевинског земљишта, које су утврђене Планом генералне регулације.

Primary Sidebar

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial